10 terminów w IT dla początkujących cz. 1

Sketch

Sketch oznacza szkic, rysunek lub projekt robiony na etapie przedprodukcyjnym. Może być to rysunek ołówkiem na papierze, projekt wykonany w programie komputerowym lub nawet wirtualny projekt wykonany w programie do tworzenia prototypów interfejsów użytkownika. Sketch jest używany do przedstawienia pomysłu, koncepcji lub wizualizacji projektu przed rozpoczęciem jego finalnej produkcji.

Release

Termin “release” oznacza wypuszczenie produktu, oprogramowania lub aplikacji do użytku publicznego lub wewnętrznego. Release jest etapem końcowym procesu tworzenia i oznacza, że produkt jest gotowy do dystrybucji lub udostępnienia innym. Może to być wersja finalna oprogramowania, która jest dostępna do pobrania lub zakupu przez użytkowników, albo wersja beta, która jest dostępna do testowania przez grupy testerów. Release jest kluczowym etapem w procesie tworzenia oprogramowania, ponieważ oznacza, że produkt jest gotowy do użytku przez klientów i jest odpowiedni do użytku w rzeczywistych warunkach.

JavaScript (JS)

JavaScript (JS) to język programowania, który pozwala na tworzenie interaktywnych elementów na stronach internetowych. Umożliwia on tworzenie skryptów, które pozwalają na dynamiczne zmiany treści strony, np. po kliknięciu przycisku, bez konieczności odświeżania całej strony. Jest to język skryptowy i jest używany po stronie przeglądarki.

Debugger

Debugger to narzędzie, które pozwala na śledzenie i debugowanie kodu programu, umożliwiając programiście znalezienie i naprawienie błędów w kodzie. Debugger pozwala na przeglądanie zmiennych, przeszukiwanie kodu, ustawianie punktów breakpointów i przeszukiwanie stosu wywołań. Debugger jest niezbędnym narzędziem dla programistów, ponieważ pozwala im na łatwe znajdowanie i usuwanie błędów w kodzie, co przyspiesza proces tworzenia oprogramowania.

Backlog

Backlog to lista zadań lub projektów, które mają zostać wykonane w przyszłości. To zbiór zadań lub projektów, które zostały zgłoszone, ale jeszcze nie zostały rozpoczęte lub nie zostały ukończone. Backlog jest używany w zarządzaniu projektami, jako narzędzie do planowania i priorytetyzowania zadań, a także jako sposób na utrzymanie ciągłego przepływu pracy. Backlog jest zwykle używany przez zespoły Scrum i Kanban, jako sposób na utrzymanie ciągłego przepływu pracy.

Front-end

Front-end to część tworzenia oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Jest to warstwa “przednia” aplikacji, która jest widoczna dla użytkownika i odpowiada za wygląd i funkcjonalność interfejsu użytkownika. Front-end składa się z HTML, CSS i JavaScript, które razem tworzą widok aplikacji. Wszystko to co widzi użytkownik jest odpowiedzialne za front-end.

Mock-Up

Mock-up to szkic lub model interfejsu użytkownika, który jest stosowany do prezentacji projektu i jego funkcjonalności. Jest to statyczna wizualizacja projektu, która przedstawia jego wygląd i układ bez konieczności używania kodu. Mock-upy są często używane do prezentowania projektu i jego funkcjonalności zanim zostanie on zaimplementowany, aby uzyskać opinię i sugestie od zespołu i klientów.

Refaktoryzacja

Refaktoryzacja to proces modyfikowania kodu, który już istnieje, bez zmiany jego działania, w celu poprawy jego jakości, czytelności, elastyczności i utrzymanialności. Refaktoryzacja polega na przepisywaniu, reorganizowaniu lub usuwaniu fragmentów kodu, aby był on bardziej czytelny, łatwiejszy do zrozumienia i łatwiejszy w utrzymaniu. Celem refaktoryzacji jest ulepszanie kodu, aby był on bardziej skalowalny, łatwiejszy do rozszerzania i łatwiejszy do testowania.

Skrypt

Skrypt to program lub zestaw poleceń, który jest wykonywany przez interpreter lub maszynę wirtualną. Skrypty służą do automatyzacji zadań i są często używane do automatyzowania procesów systemowych lub aplikacyjnych. Skrypty mogą być napisane w różnych językach, takich jak JavaScript, Python, Perl lub Shell Script, i mogą być uruchamiane przez linie poleceń lub interfejsy graficzne.

NDA

NDA (Non-Disclosure Agreement) to rodzaj umowy poufności, która zobowiązuje strony do zachowania tajemnicy na określonych warunkach. NDA jest często stosowane w przypadku przekazywania informacji poufnych, takich jak know-how, informacje o produktach lub strategie biznesowe. Umowa NDA zobowiązuje osoby lub firmy do nie ujawniania informacji, które otrzymają, bez zgody drugiej strony lub w inny sposób niż określony w umowie. NDA jest często stosowane w przypadku handlu, inwestycji lub współpracy naukowej, aby chronić interesy obu stron.
admin
Author: admin